تله پارس

لیست قیمت

لیست قیمت سیم البرز الکتریک نور لینکو (NYAF)

نوع محصولواحدقیمت واحد (ریال)نوع محصولواحدقیمت واحد (ریال)
سیم افشان سایز 0.5×1حلقه1.760.000سیم افشان ارت سایز 1.5×1حلقه4.116.000
سیم افشان سایز 0.75×1حلقه2.357.000سیم افشان ارت سایز 2.5×1حلقه6.174.000
سیم افشان سایز 1×1حلقه3.045.000سیم افشان ارت سایز 4×1حلقه10.290.000
سیم افشان سایز 1.5×1حلقه4.112.000سیم افشان ارت سایز 6×1حلقه15.875.000
سیم افشان سایز 2.5×1حلقه6.168.000سیم افشان ارت سایز 10×1حلقه27.135.000
سیم افشان سایز 4×1حلقه10.280.000سیم افشان ارت سایز 16×1حلقه43.322.000
سیم افشان سایز 6×1حلقه15.850.000سیم افشان ارت سایز 25×1متر668.000
سیم افشان سایز 10×1حلقه27.000.000سیم افشان ارت سایز 35×1متر902.000
سیم افشان سایز 16×1حلقه43.100.000سیم افشان ارت سایز 50×1متر1.344.000
سیم افشان سایز 25×1متر664.500سیم افشان ارت سایز 70×1متر1.891.000
سیم افشان سایز 35×1متر902.000سیم افشان ارت سایز 95×1متر2.519.000
سیم افشان سایز 50×1متر1.337.500سیم افشان ارت سایز 120×1متر3.128.000
سیم افشان سایز 70×1متر1.881.500
سیم افشان سایز 95×1متر2.506.500
سیم افشان سایز 120×1متر3.113.000

لیست قیمت کابل البرز الکتریک نور لینکو (NYMHY)

نوع محصول واحدقیمت واحد (واحد)
کابل افشان 0.5×2حلقه4.245.000
کابل افشان 0.75×2حلقه6.480.000
کابل افشان 1×2حلقه7.800.000
کابل افشان 1.5×2حلقه10.850.000
کابل افشان 2.5×2حلقه17.175.000
کابل افشان 4×2حلقه26.312.500
کابل افشان 10×2متر652.500
کابل افشان 16×2متر895.000
کابل افشان 0.5×3حلقه6.525.000
کابل افشان 0.75×3حلقه8.775.000
کابل افشان 1×3حلقه10.995.000
کابل افشان 1.5×3حلقه15.506.000
کابل افشان 2.5×3حلقه24.325.000
کابل افشان 4×3حلقه37.500.000
کابل افشان 6×3حلقه54.625.000
کابل افشان 10×3متر915.000
کابل افشان 16×3متر1.410.000
کابل افشان 25×3متر2.115.000
کابل افشان 35×3متر2.864.000
کابل افشان 50×3متر4.350.000
کابل افشان 70×3متر6.150.000
کابل افشان 95×3متر7.845.000
کابل افشان 16+25×3متر2.633.000
کابل افشان 16+35×3متر3.488.000
کابل افشان 25+50×3متر4.650.000
کابل افشان 35+70×3متر7.065.000
کابل افشان 95×1متر2.593.000
کابل افشان 120×1متر3.188.000
کابل افشان 0.5×4حلقه8.362.000
کابل افشان 0.75×4حلقه11.010.000
کابل افشان 1×4حلقه14.094.000
کابل افشان 1.5×4حلقه20.000.000
کابل افشان 2.5×4حلقه31.563.000
کابل افشان 4×4حلقه49.500.000
کابل افشان 6×4حلقه72.063.000
کابل افشان 10×4متر1.194.000
کابل افشان 16×4متر1.844.000
کابل افشان 25×4متر2.917.500
کابل افشان 35×4متر4.290.000
کابل افشان 1.5×5حلقه25.155.000
کابل افشان 2.5×5حلقه39.530.000
کابل افشان 4×5متر607.500
کابل افشان 6×5متر878.000
کابل افشان 10×5متر1.512.000
کابل افشان 16×5متر2.349.000
کابل افشان 25×5متر3.907.500
کابل افشان 35×5متر5.142.000
[table “” not found /]

شماره تماس