تله پارس

نمایندگی رسمی البرز الکتریک نور(لینکو) – ویرا الکتریک و شیل ایران

Timeline

January 2018
Idea Emerged & Product Design Start
July 2018
Prototypes of Product
December 2018
Kickstarter Campaign Start
January 2019
Kickstarter Campaign End
Febuary 2019
Suervey - To Choose the Product